Prilagoditve v procesu preverjanja in ocenjevanja znanja pri otroku/mladostniku z disleksijo

Otrok/mladostnik z disleksijo potrebuje v procesu preverjanja in ocenjevanja znanja nakatere prilagoditve, ki podpirajo njegove posebne potrebe ter omogočajo, da kljub motnji, pokaže pridobljeno znanje.

Prilagoditve opredeli strokovna skupina na podlagi opazovanja, diagnostičnega ocenjevanja, mnenja zunanje strokovne ustanove ali strokovnega mnenja in odločbe o usmeritvi.

 • Ob pomembnih primanjkljajih pripravimo povzetke učne snovi ter vprašanja za domače učenje.
 • Ustne ocene imajo večjo težo pri oblikovanju zaključne ocene, posebno, če je med oceno.
 • Ob preverjanju in ocenjevanju otroka/mladostnika opogumljamo ter mu postavljamo podvprašanja.
 • Nekateri otroci/mladostniki potrebujejo podaljšan čas tudi pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja, ker imajo šibak priklic ter pomembne težave z bralno tehniko in bralnim razumevanjem.
 • Pomagamo mu usmerjati ter ohranjati pozornost v nalogi.
 • Učitelj naj po potrebi prebere navodilo in kompleksno nalogo.
 • Vnaprej se dogovorimo za določen obseg učne snovi, ki jo preverjamo ter ocenjujemo.
 • Omogočimo napovedano in dogovorjeno ustno in pisno preverjanje in ocenjevanje znanja.
 • Omogočimo podaljšan čas pri pisnem in ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja.
 • Omogočimo opravljanje pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja v dveh sklopih, posebej ob počasnejšem tempu pisanja ali vpadu pozornosti.
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja naj poteka v jutranjih urah, ko je nivo koncentracije še visok.
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja naj poteka z vmesnim odmorom za gibanje, hidracijo in oksigenacijo.
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja naj poteka v individualni situaciji ali v manjši skupini, posebej ob počasnejšem tempu pisanja, daljšem branju navodil ali motnji pozornosti.
 • Naloge naj bodo ločene na posameznih listih (separirane), posebej če gre za kombinacijo osnovne motnje z ADHD.
 • Omogočimo večji razmik med nalogami (dvojni). Prostor za odgovor naj bo večji in strukturiran (povlečemo črte).
 • Toleranca specifičnih napak - neupoštevanje napak, ki so posledica specifične motnje (ponavljajočih, pogostih zamenjav, izpustov črk, premeščanj zlogov in maličenj besed).
 • Ponudimo več nalog z zaprtimi vprašanji ali nalog izbirnega tipa, zlasti pri domačem in tujem jeziku.
 • Zvezke ocenjujemo šele potem, ko je otrok že napredoval v premagovanju svoje motnje.
 • Upoštevamo oblikovne prilagoditve za osebe za disleksijo (povdarimo ključne besede v navodilih, uporabimo prilagojen font: večje črke 14-16 pt, ustrezno pisavo: Arial, Tahoma, Verdana, Calibri, rumenkasto pastelna ozadja, neporavnan desni rob).
 • Ob izrazitih primanjkljajih naj ima otrok/mladostnik vsebinske prilagoditve (pri posameznem predmetu) na nivo minimalnih standardov znanja, z možnjo prehajanja na nivo temeljnih.

 
dr. Tanja Černe, prof. defektologije

moje znanje - moja moč