Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja za otroka z disleksijo

Otrok z disleksijo potrebuje v procesu preverjanja in ocenjevanja znanja nakatere prilagoditve, ki podpirajo njegove posebne potrebe ter omogočajo, da kljub motnji, pokaže pridobljeno znanje.

 • Ob večjih primanjkljajih pripravimo povzetke učne snovi ter vprašanja za domače učenje.
 • Ustne ocene imajo večjo težo pri oblikovanju zaključne ocene, posebno, če je otrok med oceno.
 • Ob preverjanju in ocenjevanju otroka opogumljamo ter mu postavljamo podvprašanja.
 • nekateri otroci potrebujejo podaljšan čas tudi pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja, ker imajo šibak priklic.
 • Pomagamo mu usmerjati ter ohranjati pozornost v nalogi.
 • Učitelj prebere navodilo in kompleksno nalogo, po potrebi.
 • Vnaprej se dogovorimo za določen obseg učne snovi, ki jo preverjamo ter ocenjujemo.
 • Omogočimo napovedano in dogovorjeno ustno in pisno preverjanje in ocenjevanje znanja.
 • Omogočimo podaljšan čas pri pisnem in ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja.
 • Omogočimo opravljanje pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja v dveh sklopih, posebej ob počasnejšem tempu pisanja ali vpadu pozornosti.
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja naj poteka v jutranjih urah, ko je nivo koncentracije še visok.
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja naj poteka v individualni situaciji ali v manjši skupini, posebej ob počasnejšem tempu pisanja, daljšem branju navodil ali motnji pozornosti.
 • Naloge naj bodo ločene na posameznih listih (separirane), posebej če gre za kombinacijo osnovne motnje s hiperkinetično motnjo.
 • Omogočimo večji razmik med nalogami (dvojni). Prostor za odgovor naj bo večji in strukturiran (povlečemo črte).
 • Toleranca specifičnih napak - neupoštevanje napak, ki so posledica specifične motnje (ponavljajočih, pogostih zamenjav, izpustov črk, premeščanj zlogov in maličenj besed).
 • Ponudimo več nalog z zaprtimi vprašanji ali nalog izbirnega tipa, zlasti pri domačem in tujem jeziku.
 • Zvezke ocenjujemo šele potem, ko je otrok že napredoval v premagovanju svoje motnje.
 • Poudarimo ključne besede v navodilih, uporabimo prilagojen font (večje črke 14-16 pt, ustrezno pisavo: Arial, Tahoma, Verdana, Calibri, rumenkasto pastelna ozadja, neporavnan desni rob).
 • Ob večjih primanjkljajih naj ima otrok vsebinske prilagoditve (pri posameznem predmetu) na nivo minimalnih standardov znanja, z možnjo prehajanja na nivo temeljnih.

 
Tanja Černe, prof. defektologije

moje znanje - moja moč