Lupinica, Tanja Černe, s.p. deluje na naslednjih strokovnih področjih:

  • Razvoj, izdelava in prodaja ročno izdelanih lesenih didaktičnih pripomočkov, za podporo pri opismenjevanju in učenju ter za usvajanje Brain Gym® aktivnosti.
  • Izobraževanje staršev, učiteljev, ostalih strokovnih delavcev in šolskih kolektivov iz pedagoške kineziologije, različnih pristopov diagnostične in korektivne obravnave učnih in specifičnih učnih težav ter sopojavnih motenj v obdobju otroštva in mladostništva (disleksija, disgrafija, disortografija, ADHD) ter področij samoregulacisjkega učenja, učne motivacije, učne samodeterminacije in pridobivanja ter utrjevanja metakognitivnih učnih spretnosti.
  • Vodenje skupin strokovnih delavcev za področje strokovnega spremljanja in svetovanja.
  • Organizacija učnega coachinga, kjer se udeleženci naučijo organizirati in strukturirati čas in prostor svojega učenja, se seznanijo z različnimi učnimi strategijami glede na svoj preferenčni zaznavni kanal in kognitivni stil ter se naučijo usmerjati in samouravnavati učno kognicijo, čustvovanje, koncentracijo, metakognicijo in učno motivacijo.
  • Storitve coachinga za kvalitetno in izpolnjeno življenje staršev otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, za učitelje ter svetovalne in vodstvene delavce v vzgoji in izobraževanju.


dr. Tanja Černe

Dr. Tanja Černe, prof. defektologije je zaključila študij Defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi doktorirala iz teme: Vpliv tipa intervencijskega treninga na učno motivacijo mlajših mladostnikov z disleksijo. Preko Inštituta za celostno učenje je pri najbolj znanem nemšem trenerju Clausu-Dietru Kaulu diplomirala iz Spontanega in aktivnega učenja na osnovi montessori pedagogike. Je NLP Trenerka, NLP Master Coachinja, NLP Learning Coachinja, NLP Praktik hipnoze ter Energijska kinezioterapevtka z metodo Touch for Health. Zaposlena v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer izvaja specialnopedagoško diagnostično ocenjevanje, individualno in skupinsko specialnopedagoško obravnavo in svetovanje predšolskim, šolskim otrokom ter dijakom. Pri svojem strokovnem delu svetuje tudi staršem, vzgojiteljem/učiteljem in svetovalnim delavcem na šolah pri vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v vrtec, osnovno in srednjo šolo ter izvajalcem DSP pri nudenju DSP. Vodi skupine strokovnega spremljanja in svetovanja, s supervizijsko obliko dela za učitelje, svetovalne delavce in izvajalcev DSP. Izvaja predavanja za starše, učitelje ter druge strokovne delavce. Sodeluje v mentorskem procesu študentov, pripravnikov in specializantov. Sodeluje v skupini staršev otrok z ADHD ter v komisijah za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, kjer je bila tudi predsednica. Je avtorica poljudnih, strokovnih in znanstvenih prispevkov. Profesionalne izkušnje je pridobila tudi na osnovnih šolah kot izvajalka DSP in svetovalna delavka ter kot zunanja visokošolska sodelavka, asistentka za specialno-pedagoško področje. Doma in v tujini se je dodatno usposabljala iz vsebin vezanih na diagnostično ocenjevanje in korektivno obravnavo splošnih in specifičnih učnih težav, samodeterminacijske teorije, pedagoške kineziologije, MNRInevro-senzo-motorične integracije refleksov, logoteorije in logoterapije ter različnih strokovnih vsebin s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Je članica društva Bravo, članica Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Zbornice specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in pedagogov Slovenija, kjer je članica upravnega odbora in vodja supervizijsko-intervizijske skupine sekcije za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Njeno razvojno-raziskovalno delo se nanaša na področja kognitivnih procesov, ki so povezani z učenjem, učno motivacijo, metakognicijo in učno samoregulacijo ter specifičnimi kognitivni primanjkljaji – disleksijo, disgrafijo, disortografijo in ADHD ter sopojavnih motenj in/ali sekundarnih čustvenih in vedenjskih težav.

Zaveda se pomena spoštovanja dostojanstva vsakega posameznika, njegovega ožjega in širšega življenjskega okolja, pomena spodbujanja k samodeterminacijski naravnanosti ter krepitvi njegovih virov in močnih - interesnih področij ter pomena sodelovanja pri vzpostavljanju inkluzivno naravnanega okolja, kjer je vsak posameznik lahko spoštovan in prepoznan s svojimi sanjami, ranljivostjo, sedanjostjo, preteklostjo in prihodnostjo.

specialnopedagoško svetovanje-izobraževanje-coaching

moje znanje - moja moč

moje zdravje - moj zaklad

moja duša - moja pot